Kushtet


Termat & Kushtet

Përmbledhje

Secili nga termat e mëposhtëm në Njoftime Shqip, ka këtë shpjegim:

Njoftim: i referohet të gjithë elementeve dhe të dhënave (vizuale, tekstuale, tinguj, fotografi, vizatime), të paraqitura nga një editor i Njoftime Shqip nën përgjegjësinë e tij ekskluzive, me qëllim blerjen, qiranë ose shitjen e një produkti ose shërbimi dhe transmetimin në faqen e internetit dhe mediat sociale.

Reklamues: nënkupton çdo person fizik ose juridik, një person i maturuar, i vendosur në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut, kudo në botë, që ka një llogari në Njoftime Shqip në faqen e internetit. Çdo reklamues duhet të lidhet me llogarinë personale për të manaxhuar listimet e tij.

Llogaria personale: i referohet hapësirës së lirë që çdo reklamues duhet të krijojë dhe me të cilën duhet të lidhet nga faqja e internetit për të shpërndarë, menaxhuar dhe shikuar njoftimet.

NjoftimeShqip : nënkupton kompaninë që publikon dhe operon me faqen e internetit: https://njoftimeshqip.com/

Pranimi: Çdo përdorim i faqes së internetit nga një reklamues është pranim i plotë i Kushteve aktuale.

Përgjegjësia: Njoftime Shqip nuk mund të jetë përgjegjës për mospërmbushjen ose kryerjen e papërshtatshme të kontrollit të duhur, qoftë për shkak të reklamuesit, qoftë për shkak të një rasti të madh.

Modifikimi i këtyre kushteve: Gazeta rezervon të drejtën, në çdo kohë, të modifikojë të gjitha ose një pjesë të Termave dhe Kushteve.

Reklamuesit këshillohen të konsultojnë kushtet për të qenë të vetëdijshëm për ndryshimet.

Çdo ankesë duhet t'i drejtohet websitit në adresën e kontaktit zyrtar me një e-mail.